249. Co dokonuję się przez święcenia?

Ten, kto przyjmuję święcenia, otrzymuje – przez posługę biskupa – dar Ducha Świętego, który daje mu świętą władzę pochodzącą od Chrystusa.

250. Jak Kościół rozumie sakrament święceń?

Kapłani Starego Przymierza pojmowali swoje zadanie jako pośredniczenie między tym, co niebiańskie, a tym, co ziemskie, między Bogiem a Jego ludem. Ponieważ Chrystus jest jedynym „pośrednikiem między Bogiem a ludźmi” (1 Tm 2, 5), dlatego wypełnił i położył kres tamtemu kapłaństwu. Po Chrystusie kapłaństwo może istnieć jedynie w łączności z Chrystusem, z ofiarą Chrystusa na krzyżu oraz dzięki powołaniu i apostolskiemu posłaniu przez Chrystusa.

251. Jakie są stopnie sakramentu święceń?

Sakrament święceń ma trzy stopnie: święcenia biskupie (episkopatu), prezbiteratu i diakonatu.

252. Co dokonuje się podczas święceń biskupich?

Podczas święceń biskupich prezbiter otrzymuje pełnię władzy sakramentu święceń. Zostaje wyświęcony na jednego z następców apostołów i włączony do Kolegium Biskupów. Razem z pozostałymi biskupami i z papieżem jest odtąd odpowiedzialny za cały Kościół. W sposób szczególny Kościół czyni go prawdziwym i autentycznym nauczycielem wiary i pasterzem.

253. Jak ważny dla chrześcijanina – katolika jest jego biskup?

Chrześcijanin – katolik czuje się odpowiedzialny za swojego biskupa. Biskup jest także dla niego reprezentantem Chrystusa. Ponadto biskup, który wraz z prezbiterami i diakonami, będącymi jego wyświęconymi współpracownikami, sprawuje urząd pasterski, jest widzialnym fundamentem Kościoła partykularnego – biskupstwa (ordynariatu) lub diecezji.

254. Co dokonuje się podczas święceń prezbiteratu?

Podczas święceń prezbiteratu biskup przyzywa mocy Ducha Świętego, aby spoczęła na kandydacie do święceń. Wyciska ona na tym człowieku nieusuwalną pieczęć, która pozostanie z nim na zawsze. Jako współpracownik swojego biskupa prezbiter będzie głosić Słowo Boże, sprawować sakramenty, a przede wszystkim celebrować świętą Eucharystię.

255. Co dokonuje się podczas święceń diakonatu?

Podczas święceń diakonatu kandydat zostaje ustanowiony do swoistej służby w ramach sakramentu święceń. Ma bowiem reprezentować Chrystusa jako Tego, który nie przyszedł po to, „aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu” (Mt 20, 28). Podczas liturgii święceń mówi się: przez posługę słowa, ołtarza i miłości diakoni okazują się sługami wszystkich”.

256. Kto może przyjąć sakrament święceń?

Godnym wyświęcenia na diakona, prezbitera i biskupa jest każdy ochrzczony mężczyzna, katolik, który zostanie przez Kościół powołany do tego urzędu.

257. Czy nie uwłacza to godności kobiet, że tylko mężczyznom wolno przyjąć sakrament święceń?

Decyzja, że tylko mężczyznom wolno jest przyjąć sakrament święceń, nie jest jakimkolwiek deprecjonowaniem godności kobiety. Przed Bogiem mężczyzna i kobieta mają równą godność, ale inne zadania i charyzmaty. Kościół w decyzji dotyczącej święceń czuje się zobligowany faktem, że przy ustanawianiu kapłaństwa podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus wybrał wyłącznie mężczyzn. W 1994 r. papież Jan Paweł II orzekł, że „Kościół nie posiada żadnej władzy, aby udzielać kobietom święceń kapłańskich, i że wszyscy wierzący Kościoła powinni się kategorycznie podporządkować tej decyzji”.

258. Dlaczego Kościół wymaga od prezbiterów i biskupów życia w celibacie?

Jezus żył w celibacie i chciał tym samym wyrazić swoją niepodzielną miłość do Boga, swego Ojca. Naśladowanie sposobu życia Jezusa i życie w bezżennej czystości „ze względu na królestwo Boże” to od czasów Jezusa znak miłości, zupełnego poświęcenia się Panu i całkowitej gotowości do służby. Kościół rzymskokatolicki żąda takiego sposobu życia od swoich biskupów i prezbiterów, Kościoły unickie tylko od swoich biskupów.

259. Na czym polega różnica między powszechnym kapłaństwem wszystkich wierzących a kapłaństwem sakramentalnym?

Przez chrzest Chrystus uczynił nas królestwem „kapłanów dla Boga, swego Ojca” (Ap 1, 6). Na podstawie powszechnego kapłaństwa każdy chrześcijanin powołany jest do działania w świecie w imię Boże i przekazywaniu mu błogosławieństwa i łaski. Jednak w Wieczerniku i przy posłaniu apostołów Chrystus udzielił niektórym pełni władzy, aby służyli wierzącym. Ci wyświęceni kapłani reprezentują Chrystusa jako pasterza swego ludu i jako głowę Jego Ciała, Kościoła.

Źródło: „Youcat Polski. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych”