Zdalne Spotkania Historyczne w Czytelni Katolickiej

Na druga połowę tego, pamiętnego 2020 roku pandemii koronawirusa COVID-19 przygotowaliśmy aż 7 (słownie siedem) spotkań. Pierwsze dwa, które odbędą się w miesiącu lipcu i sierpniu, poświęcimy Patronom Europy św. Benedyktowi i św. Teresie Benedykcie od Krzyża – Edycie Stein, Po przedstawieniu życiorysu i działa św, Benedykta zastanowimy się nad popularną dziś Opcją Benedykta, czy mamy za nią podążać, czy też wybrać historię biblijnego Gedeona. W następnym spotkaniu z Patronami Europy, spotkamy się w sierpniu, ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża – Edytą Stein będziemy podążać za jej kolejnymi etapami życia w poszukiwaniu Prawdy. Następne spotkania dwa spotkania we wrześniu, to: pierwsze ze sztuką religijną i sakralną, poświęcone najpiękniejszym Madonnom przedstawionym w malarstwie jak i rzeźbie. W następnym wrześniowym spotkaniu przedstawimy Krzyże w górach, te najbardziej znane Krzyże na szczytach górskich: w Alpach, Karpatach i Górach Polski, a także na różnych wzgórzach i wzniesieniach (pagórkach). Kolejne spotkanie będzie konferencją poświęconą św. Janowi Pawłowi II, którego rok właśnie obchodzimy, a poświęcone będzie dość nietypowej tematyce. Przedstawimy działalność św. Jana Pawła jako turysty górskiego, kajakarskiego i kolarskiego. Będziemy podążać szlakami papieskimi, po górach i miejscach, w tym po ustrońskich szlakach św. Jana Pawła II. W kolejnym spotkaniu powrócimy do tematyki „rzymskości” jako drogi cywilizacji chrześcijańskiej Europy. O „rzymskości” św. Klemensa już raz mówiliśmy, powtórzymy ten temat w powiązaniu z „rzymskością” św. Jana Pawła II i jakie z tego wynikają dla nas wnioski. I wreszcie cykl naszych spotkań zakończymy spotkaniem historycznym i zarazem z Patronami Europy św. Cyrylem i św. Metodym. Tym spotkaniem z Apostołami Słowian zakończymy nasz dziesięcioletni okres badań nad ewangelizacyjną misją świętych Cyryla i Metodego nie tylko na Wielkich Morawach, ale i w Polsce. Przedstawimy 252 dowody na istnienie tej misji ewangelizacyjnej nie tylko na Śląsku i w Kraju Wiślan, ale i w państwie gnieźnieńskim.

————– Informacja o spotkaniach ————–Podsumowanie
W pierwszej połowie tego 2020, jeszcze raz podkreślamy pamiętnego roku, kiedy to udało nam się przeprowadzić tylko jedno spotkanie w Czytelni Katolickiej, a mianowicie 9 marca br. odbyło się spotkanie ze sztuką religijną i sakralną, zatytułowane: „Pasyjna sztuka plastyczna na przestrzeni wieków”. Wtedy to omówiliśmy przede wszystkim najbardziej znane dzieła sztuki pasyjnej: fresk Leonardo da Vinci, Ostatnia wieczerza, i rzeźbę Michała Anioła Pieta Watykańska. Zaprezentowaliśmy kilkaset fotografii dzieł plastycznych o tematyce pasyjnej zarówno malarzy jak i rzeźbiarzy, tych najbardziej znanych po mniej znanych twórców i ich dzieła, zgromadzone w muzeach całej Europy, a także mniej znane dzieła sakralnej sztuki pasyjnej, które znajdują się w kościołach, i to zarówno na Wschodzie jak i Zachodzie Europy. Następne nasze spotkanie, w Niedzielę Palmową 5 kwietnia br.
z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 odbyliśmy już zdalnie. Tematem naszego spotkania ze sztuką religijną i sakralną była: „Sztuka pasyjna religijna i sakralna w parafiach Śląska Cieszyńskiego”. Uczestnicy naszych odbywających się od 2018 roku w Czytelni Katolickiej cyklicznych spotkań historycznych i osoby, które wyraziły chęć wzięcia udziału w tym zdalnym spotkaniu otrzymały pełny tekst wykładu i prezentacji fotograficznej w formie książkowej zapisanej w pdf-ie. Po trzymiesięcznej przerwie poświęconej napisaniu i przygotowaniu do druku naszej książki, poświęconej tematyce ostatniego spotkania, a mianowicie pasyjnej sztuce religijnej i sakralnej w parafiach Śląska Cieszyńskiego. Przygotowaliśmy tom I tej książki zatytułowany: Pasyjna sztuka religijna i sakralna w parafiach Ustronia. Ustroń, Lipowiec, Nierodzim, Polana, Hermanice, Zawodzie. Książka ma charakter ekumeniczny i dotyczy parafii rzymskokatolickich i ewangelicko-augsburskiej w naszym mieście. Da Bóg, że uda nam się zebrać środki finansowe na koszty druki i wydać tę książkę przed naszym kolejnym spotkaniem.